dijous, 22 de novembre de 2012

PETICIÓ DE RETIRADA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI.DONEU MÀXIMA DIFUSIÓ A LA PETICIÓ DE RETIRADA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI. QUE NO PUGUEN DIR QUE NO TENIEN CONTESTACIÓ MESURABLE I IDENTIFICADA. 


Mireu aquest document de Ciudadan@s por la Educación Pública:
¿Estamos educando a futuros miembros de una sociedad sana y equilibrada, o entrenando a gladiadores?
PREN-TE TRES MINUTS I ADONA'T DELS MATISOS, HI HA DIFERÈNCIES! VERITAT?
Els preàmbuls mostren la filosofia i les intencions que pretén la norma i sense tenir valor jurídic algun són un resum de la mateixa.

Les modificacions que s'estan introduint i es pretenen introduir en el sistema educatiu no són innòcues... "per a mostra un botó".

Preàmbul de la LLOI (2006): “Les societats actuals concedeixen gran importància a l'educació que reben els seus joves, en la convicció que d'ella depenen tant el benestar individual com el col·lectiu. L'educació és el mitjà més adequat per construir la seva personalitat, desenvolupar al màxim les seves capacitats, conformar la seva pròpia identitat personal i configurar la seva comprensió de la realitat, integrant la dimensió *cognoscitiva, l'afectiva i la *axiológica. Per a la societat, l'educació és el mitjà de transmetre i, al mateix temps, de renovar la cultura i el patrimoni de con­fonaments i valors que la sustenten, d'extreure les *máxi­mes possibilitats de les seves fonts de riquesa, de fomentar la convivència democràtica i el respecte a les diferències individuals, de promoure la solidaritat i evitar la *discri­*minación, amb l'objectiu fonamental d'aconseguir la *nece­*saria cohesió social. A més, l'educació és el mitjà més adequat per garantir l'exercici de la *ciudada­*nía democràtica, responsable, lliure i crítica, que resulta indispensable per a la constitució de societats avança­dónes, dinàmiques i justes. Per aquest motiu, una bona *edu­*cación és la major riquesa i el principal recurs d'un país i dels seus ciutadans.”

Primer paràgraf de l'Avantprojecte de la *LOMCE (2012) (Llei *Wert): “L'educació és el motor que promou la competitivitat de l'economia i les cotes de prosperitat d'un país; el seu nivell educatiu determina la seva capacitat de competir amb èxit en la sorra internacional i d'afrontar els desafiaments que es plantegin en el futur. Millorar el nivell dels ciutadans en l'àmbit educatiu suposa obrir-los les portes a llocs de treball d'alta qualificació, la qual cosa representa una aposta pel creixement econòmic i per aconseguir avantatges competitius al mercat global.”

Trobes alguna diferència?
S'AGRAEIX DIFUSIÓ I PARTICIPACIÓ.

Des de Ciudadan@s per l'Educació Pública acabem d'obrir una pàgina en *Change per recollir signatures contra la Llei *Wert. Demanem la retirada de l'avantprojecte i l'obertura d'un veritable diàleg amb la comunitat educativa.

http://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-educación-josé-ignacio-wert-retirada-anteproyecto-ley-lomce-y-di%C3%A1logo-con-comunidad-educativa 

www.change.orgTÓMATE TRES MINUTOS Y DATE CUENTA DE LOS MATICES, ¡HAY DIFERENCIAS! ¿VERDAD?Los preámbulos muestran la filosofía y las intenciones que pretende la norma y sin tener valor jurídico alguno son un resumen de la misma.
Las modificaciones que se están introduciendo y se pretenden introducir en el sistema educativo no son inocuas... "para muestra un botón".
Preámbulo de la LOE (2006): “Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de cono­cimientos y valores que la sustentan, de extraer las máxi­mas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discri­minación, con el objetivo fundamental de lograr la nece­saria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudada­nía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanza­das, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena edu­cación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”
Primer párrafo del Anteproyecto de la LOMCE (2012) (Ley Wert): “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.”

¿Encuentras alguna diferencia?

SE AGRADECE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN.
Desde Ciudadan@s por la Educación Pública acabamos de abrir una página en Change para recoger firmas contra la Ley Wert. Pedimos la retirada del anteproyecto y la apertura de un verdadero diálogo con la comunidad educativa.

http://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-educación-josé-ignacio-wert-retirada-anteproyecto-ley-lomce-y-di%C3%A1logo-con-comunidad-educativa
www.change.org