dissabte, 3 de març de 2012

Agraïment per les concentracions de suport i solidaritat


ASSEMBLEA GLOBAL DE L'IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA.

L'assemblea global de l'IES Lluís Vives de València manifesta el seu més profund agraïment per la concentració de suport i solidaritat que es va celebrar el passat 27 de febrer en innombrables instituts de tota la geografia espanyola.
Aqueixos cinc minuts ens van demostrar una vegada més que no estem sols, que som molts els que compartim l'obstinació de lluitar per una educació pública de qualitat i per la defensa pacífica i constant dels drets civils.
Volem que aquestes línies aprofiten per a testimoniar la nostra gratitud a els qui van proposar aqueixa demostració de suport i a tots aquells que la van secundar. La unió és la nostra força. La raó i la paraula, les nostres úniques armes.

València, 2 de març de 2012

ASAMBLEA GLOBAL DEL IES LLUIS VIVES DE VALENCIA.

La asamblea global del IES Lluís Vives de Valencia manifiesta su más profundo agradecimiento por la concentración de apoyo y solidaridad que se celebró el pasado 27 de febrero en innumerables institutos de toda la geografía española.
Esos cinco minutos nos demostraron una vez más que no estamos solos, que somos muchos los que compartimos el empeño de luchar por una educación pública de calidad y por la defensa pacífica y constante de los derechos civiles.
Sirvan estas líneas para testimoniar nuestra gratitud a quienes propusieron esa demostración de apoyo y a todos aquellos que la secundaron. La unión es nuestra fuerza. La razón y la palabra, nuestras únicas armas. 


Valencia, 2 de marzo de 2012

dijous, 1 de març de 2012

Activitats Complementries i extraescolars de l'IES Lluís Vives


Al llarg d’aquesta setmana -i especialment el cap de setmana- l’alumnat i el professorat del Vives han continuat desenvolupant les seues activitats docents complementaries i estraescolars programades d'antuvi. 
El quartet de música de Cambra –sota la direcció musical de Carmina Valiente- ha participat en el Concurs de Música de Cambra de l’IES Ximen d’Urrea. Després d'aconseguir classificar-se per a disputar la final, ahir diumenge guanyaren el Segon Premi.
Així mateix, el professorat de Tecnologia –sota la coordinació del seu cap de departament: Julio Olmo- ha participat activament en el 2n Congrés d’Educació Tecnològica, celebrat a les dependències de la UV en Burjassot, despertant l’interés dels congressistes amb la presentació dels projectes desenvolupats per l’alumnat de l’ESO i del Batxillerat Tecnològic del Vives.
A tots ells enhorabona pel seu treball i endavant.

Informació gràfica: clica damunt del text resaltat

Assemblea General de la Plataforma de Pares-Mares, Professorat i Estudiants de l'IES Lluís Vives

Per la present us convoquem  a la

                        Assemblea Global de la PPMPE del Vives        

a celebrar a la Sala d'Actes de l'institut 
       entre les 20:00 i les 21:30 del proper dijous 1 de març 
             (estrictament dins de l'horari del centre)

 amb els següents punts de l'ordre del dia:


  - Anàlisi de la situació actual.
  - Informe de les comissions de treball.
  - Propostes millora de l'assemblea (mesures19x19) .
  - Propostes de futur .
  - Torn obert de paraula.

PS: A les 19 hores, a la mateixa Sala dActes de l'institut, tindrem una Reunió de Coordinació tots els portaveus de les diferents comissions de treball i els coordinadors de l'Assemblea Global.


Por la presente os convocamos a la

                      Asamblea Global de la *PPMPE de Vives
a celebrar en la Sala de Actas del instituto
    entre las 20:00 y las 21:30 del próximo jueves 1 de marzo
(estrictamente dentro del horario del centro)

con los siguientes puntos de la orden del día:

- Análisis de la situación actual.
- Informe de las comisiones de trabajo.
- Propuestas mejora de la asamblea (medidas19x19) .
- Propuestas de futuro .
- Turno abierto de palabra.


PS: A las 19 horas, a la misma Salón de Actos del instituto, tendremos una Reunión de Coordinación todos los portavoces de las diferentes comisiones de trabajo y los coordinadores de la Asamblea Global.

dimarts, 28 de febrer de 2012

Reunió d'afectats amb la Comissió Jurídica

Una vegada arreplegada la informació sobre les diferents situacions en la qual es troben els estudiants de l'institut, i tal com es preveia per part de la comissió jurídica.

Es convoca a tots els pares/tutors d'estudiants afectats a una reunió a celebrar

Dimecres 29, a les 17 hores a la Sala d'Actes de l'Institut LLuís Vives

Amb l'objecte de:

- Aportar la informació que falta
- Prendre decisions quant al procediment a seguir
- Presentar als advocats que s'han contactat amb nosaltres

 La comissió jurídica de l'assemblea de pares, professors i estudiants

València 27 febrer 2012


Una vez recogida la información sobre las distintas situaciones en la que se encuentran los estudiantes del instituto, y tal como se preveía por parte de la comisión jurídica.
Se convoca a todos los padres/tutores de estudiantes afectados a una reunión a celebrar
Miércoles 29, a las 17 horas en el Salón de Actos del Instituto LLuís Vives
Con el objeto de:
-          Aportar la información que falta
-          Tomar decisiones en cuanto al procedimiento a seguir
-          Presentar a los abogados que se han contactado con nosotros

La comisión jurídica de la asamblea de padres, profesores y estudiantes
Valencia 27 febrero 2012

Comissió d'ajuda a l'alumnat


COMISSIÓ DE TREBALL DE L'ASSEMBLEA DE L'IES LUIS VIVES AJUDA A l'ALUMNAT

En la reunió celebrada el dilluns, 27 de febrer, a les 14,45 hores d'aquesta comissió, composta per pares/mares i professorat de l'institut es va presentar un esquema de treball amb l'objectiu de reduir la tensió existent i afavorir l'aprenentatge de l'ús de formes no violentes per a afrontar conflictes.

Les mesures a adoptar procuraran donar resposta a l'objectiu plantejat tendint a la màxima normalització de la vida i dinàmica de l'institut procurant no interferir en el desenvolupament de les activitats docents i evitar la exageración dels problemes.

Es proposen dos tipus de mesures: Ordinàries i Extraordinàries.
Mesures ordinàries: Amb recursos del propi Institut.
- Suport a l'acció tutorial a nivell grupal i individual dels casos detectats pel professorat. El tutor o tutora canalitza al Departament d'Orientació la demanda.
- Orientació individual als alumnes/as que ells mateixos o la seua família la demanden.
- Tallers programats relacionats amb la problemàtica per a aquest curs (Mediació).

Mesures extraordinàries:
- Taller de respiració /relaxació oferit per una mare de la comissió
- Organització de tallers específics impartits per les diferents ONGs que s'han oferit.
Per a la realització d'aquestes mesures i activitats es proposa confeccionar un llistat de recursos en el qual les entitats presenten una fitxa en la qual figure el nom de l'activitat, objectius, activitats, metodologia, temporalització, responsable de l'activitat i recursos necessaris que es prevegen necessitar.


Durant la reunió es planteja:
1) Actuar al més prompte possible, sobretot amb els alumnes de 2º de batxillerat i amb els més afectats directament pels últims esdeveniments.
2) Planificar alguna activitat per a pares i professors.


 El coordinador de la Comisió: José Marcilla (psicopedagog del centre: 963510568) COMISIÓN DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DEL IES LUIS VIVES AYUDA AL ALUMNADO

En la reunión celebrada el lunes, 27 de febrero, a las 14,45 horas de esta comisión, compuesta por padres/madres y profesorado del instituto se presentó un esquema de trabajo con el objetivo de reducir la tensión existente y favorecer el aprendizaje del uso de formas no violentas para afrontar conflictos.

Las medidas a adoptar  procurarán dar respuesta al objetivo planteado tendiendo a la máxima normalización de la vida y dinámica del instituto procurando no interferir en el desarrollo de las actividades docentes y evitar la magnificación de los problemas.

Se proponen dos tipos de medidas: Ordinarias y Extraordinarias.
Medidas ordinarias: Con recursos del propio Instituto.
-          Apoyo a  la acción tutorial a nivel grupal e individual de los casos detectados por el profesorado. El tutor o tutora canaliza al Departamento de Orientación la demanda.
-          Orientación individual a los alumnos/as que ellos mismos o su familia la demanden.
-          Talleres programados relacionados con la problemática para este curso (Mediación).

Medidas extraordinarias:
- Taller de respiración /relajación ofertado por  una madre de la comisión
- Organización de talleres específicos impartidos por las distintas ONGs que se han ofrecido.
Para la realización de estas medidas y actividades se  propone confeccionar un listado de recursos en el que  las entidades presenten una ficha en la que figure el nombre de la actividad, objetivos, actividades, metodología, temporalización, responsable de la actividad y recursos necesarios que se prevean necesitar.


Durante la reunión se plantea:
    1) Actuar lo más pronto posible, sobre todo con los alumnos de 2º de bachillerato y 
        con   los más afectados directamente por los últimos acontecimientos.
    2)  Planificar alguna actividad para padres y profesores.  

El coordinador de la Comisión: José Marcilla (psicopedagogo del centro: 963510568)

L'abraçada al Vives

foto

dilluns, 27 de febrer de 2012

Comissió Jurídica de la Plataforma PMPE


Comissió Jurídica de la Plataforma PMPE
per Lluís Piqueras - dijous, 23 febrer 2012, 00:57
La Comissió Jurídica de la Plataforma Pares-Mares-Professorat i Estudiants, ha encetat el seu treball dimecres 22 i es posa a disposició dels pares/mares joves que han patit una agressió per tal de cooperar amb la seua atenció jurídica, sense perjudici de les accions personals que cadascú/na puga empendre.
En aquest sentit vos demanem la recollida dels partes de lesions ocasionats per l'actuació desmesurada de la policia així com les possibles denuncies formulades.
Posem a la vostra disposició un formulari tipus per a facilitar la denúncia. La recollida de dades es realitzarà via correu electrònic ( docs digitalitzats) o be en sobre a la consergeria de l’institut a nom de la presidenta de l’AMPA.

Comissió d'ajuda a l'alumnat


Comissió d'ajuda a l'alumnat
per Lluís Piqueras - dijous, 23 febrer 2012, 11:53

Comissió d'ajuda a l'alumnat de la Plataforma Pares-Mares-Professorat i Estudiants, ha encetat el seu treball dimecres 22 i es posa a disposició dels joves i pares/mares que han patit qualsevol disfunció emocional, alteració d'estabilitat psíquica, angoixa o estrés i necessite ajuda professional per superar-la. 

Podeu contactar amb el departament d'orientació de l'institut (963510568) per què us donen entrevista amb qualsevol dels especialistes de la Comissió a partir de les 14:45 h de dilluns a divendres.

Agraïment / AgradecimientoAgraïment / Agradecimiento
per Lluís Piqueras - dilluns, 27 febrer 2012, 01:30


L’assemblea global de pares, mares, professorat i alumnat de l’IES Lluís Vives de València vol expressar el seu agraïment per les mostres espontànies de solidaritat i recolzament que s’han produït al llarg dels darrers dies arreu de tota Espanya, especialment dimarts 21 de febrer. La societat civil, de la que tots en som part, ha sabut respondre amb intel·ligència i de manera pacífica a la violència i la injustícia. Moltes gràcies a tots i a totes.

La asamblea global de padres, madres, profesorado y alumnado del IES Lluís Vives de Valencia quiere expresar su agradecimiento por las espontáneas muestras de solidaridad y apoyo que se han producido a lo largo de los últimos días por toda España, especialmente el martes 21 de febrero. La sociedad civil ha sabido responder con inteligencia y de manera pacífica a la violencia y a la injusticia. Muchas gracias a todos y a todas.

Comissió de documentació de la PPMPE


Comissió de documentació de la PPMPE
per Lluís Piqueras - dissabte, 25 febrer 2012, 02:38


La Comissió de documentació ha elaborat un recopilació dels enllaços on podeu trobar documents amb informació gràfica i escrita sobre els fets ocorreguts aquestes darreres setmanes al voltant del Vives

Comunicat de Premsa de l'Assemblea del Vives

per Lluís Piqueras - dijous, 23 febrer 2012, 00:17

Convocatòria d'assemblea del Vives


Convocatòria d'assemblea del Vives
per Lluís Piqueras - dilluns, 20 febrer 2012, 20:05
Convocatòria d'Assemblea General de l'IES Lluís Vives

Per la present us convoquem a l'assemblea conjunta de famílies, alumnat i professorat del Vives a les 14:45 h de demà dimarts, 21 de febrer, a la sala d'actes de l'institut, amb el següent Ordre del dia:

Únic.- Anàlisi de la situació generada pels darrers esdeveniments