dimarts, 28 de febrer de 2012

Comissió d'ajuda a l'alumnat


COMISSIÓ DE TREBALL DE L'ASSEMBLEA DE L'IES LUIS VIVES AJUDA A l'ALUMNAT

En la reunió celebrada el dilluns, 27 de febrer, a les 14,45 hores d'aquesta comissió, composta per pares/mares i professorat de l'institut es va presentar un esquema de treball amb l'objectiu de reduir la tensió existent i afavorir l'aprenentatge de l'ús de formes no violentes per a afrontar conflictes.

Les mesures a adoptar procuraran donar resposta a l'objectiu plantejat tendint a la màxima normalització de la vida i dinàmica de l'institut procurant no interferir en el desenvolupament de les activitats docents i evitar la exageración dels problemes.

Es proposen dos tipus de mesures: Ordinàries i Extraordinàries.
Mesures ordinàries: Amb recursos del propi Institut.
- Suport a l'acció tutorial a nivell grupal i individual dels casos detectats pel professorat. El tutor o tutora canalitza al Departament d'Orientació la demanda.
- Orientació individual als alumnes/as que ells mateixos o la seua família la demanden.
- Tallers programats relacionats amb la problemàtica per a aquest curs (Mediació).

Mesures extraordinàries:
- Taller de respiració /relaxació oferit per una mare de la comissió
- Organització de tallers específics impartits per les diferents ONGs que s'han oferit.
Per a la realització d'aquestes mesures i activitats es proposa confeccionar un llistat de recursos en el qual les entitats presenten una fitxa en la qual figure el nom de l'activitat, objectius, activitats, metodologia, temporalització, responsable de l'activitat i recursos necessaris que es prevegen necessitar.


Durant la reunió es planteja:
1) Actuar al més prompte possible, sobretot amb els alumnes de 2º de batxillerat i amb els més afectats directament pels últims esdeveniments.
2) Planificar alguna activitat per a pares i professors.


 El coordinador de la Comisió: José Marcilla (psicopedagog del centre: 963510568) COMISIÓN DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DEL IES LUIS VIVES AYUDA AL ALUMNADO

En la reunión celebrada el lunes, 27 de febrero, a las 14,45 horas de esta comisión, compuesta por padres/madres y profesorado del instituto se presentó un esquema de trabajo con el objetivo de reducir la tensión existente y favorecer el aprendizaje del uso de formas no violentas para afrontar conflictos.

Las medidas a adoptar  procurarán dar respuesta al objetivo planteado tendiendo a la máxima normalización de la vida y dinámica del instituto procurando no interferir en el desarrollo de las actividades docentes y evitar la magnificación de los problemas.

Se proponen dos tipos de medidas: Ordinarias y Extraordinarias.
Medidas ordinarias: Con recursos del propio Instituto.
-          Apoyo a  la acción tutorial a nivel grupal e individual de los casos detectados por el profesorado. El tutor o tutora canaliza al Departamento de Orientación la demanda.
-          Orientación individual a los alumnos/as que ellos mismos o su familia la demanden.
-          Talleres programados relacionados con la problemática para este curso (Mediación).

Medidas extraordinarias:
- Taller de respiración /relajación ofertado por  una madre de la comisión
- Organización de talleres específicos impartidos por las distintas ONGs que se han ofrecido.
Para la realización de estas medidas y actividades se  propone confeccionar un listado de recursos en el que  las entidades presenten una ficha en la que figure el nombre de la actividad, objetivos, actividades, metodología, temporalización, responsable de la actividad y recursos necesarios que se prevean necesitar.


Durante la reunión se plantea:
    1) Actuar lo más pronto posible, sobre todo con los alumnos de 2º de bachillerato y 
        con   los más afectados directamente por los últimos acontecimientos.
    2)  Planificar alguna actividad para padres y profesores.  

El coordinador de la Comisión: José Marcilla (psicopedagogo del centro: 963510568)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada