dilluns, 5 de març de 2012

RESUM DELS ACORDS DE L’ASSEMBLEA GLOBAL DEL VIVES – 1 març 2012


RESUM DELS ACORDS DE L’ASSEMBLEA GLOBAL DEL VIVES – 1 març 2012
1.- Reunida a les 20:15 h, s’inicia amb un breu informe del coordinador traslladant a l’assemblea el sentir de la reunió de coordinació prèvia en la qual s’havia valorat positivament la situació actual en aconseguir minvar la tensió existent i superar la pressió mediàtica de la setmana passada i assolir els objectius marcats per cadascuna de les comissions.  Felicitar-vos pel treball fet. Perquè hem fet el que calia ( totes i tots) per reconduir la situació, objectiu prioritàri d’aquesta Plataforma de Pares/Mares, Estudiants i Professorat de l’IES Lluís Vives.

2.- Tot seguit informaren els portaveus de les comissions de treball:

A.-Comissió jurídica
Ahir (29/02/2012) va haver-hi una reunió amb Agustín Arenas, advocat que s'ha oferit –gratuïtament- a portar el tema, qui es va entrevistar amb els afectats, i qui ho desitge pot tenir assessoria jurídica posant-se en contacte amb ell i amb el seu correu electrònic. Agustín Arenas 658905629 el seu correu és contralarepresionpolicial@gmail.com.
La decisió de contractar o no els serveis d'aquest advocat o d’altres que  s’oferiren en condicions semblants, és decisió personal dels pares dels alumnes afectats, sense que la comissió jurídica, condicione o recomane cap tipus de decisió sobre aquest tema.
La comissió jurídica tampoc pot tractar les dades dels afectats, ni facilitar la documentació a cap organisme o institució, persona o entitat, ja que Llei Orgànica de Protecció de dades no ho autoritza, han de ser els pares que ho consideren, els que faciliten la documentació personalment.
Tota la documentació arreplegada la té i conserva el portaveu de la comissió. Crec que l'adequat seria que es penjara en la Web, l'adreça del correu electrònic de l'advocat, i de qualsevol un altre que ho desitge, l'adreça del Síndic de Greuges ( www.elsindic.com ) i la d'Amnistia Internacional (www.es.amnesty.org/valencia) perquè els pares que ho desitgen envien la documentació dels seus fills.
És important recollir quanta més documentació millor per –en coordinació amb la comissió de premsa- elaborar el relat dels fets ocorreguts per aportar-los als lletrats, als organismes al·ludits anteriorment -arribat el cas també a la fiscalia de menors- i als mitjans de comunicació per defensar millor als nostres fills i filles.   
Coordinador de la Comissió: Josep Belda (AMPA)

B.- Comissió d’Ajuda psicològica i mediació
Consideren que després de les primeres intervencions s’ha aconseguit rebaixar sensiblement la tensió i apropar-se paulatinament a la normalitat acadèmica desitjable vespres de la finalització dels períodes de la segona avaluació.
Com ja informaren en l’acta de la seua reunió del 27 de febrer “Comissió d'ajuda a l'alumnatd’aquest bloc, les seues accions prioritàries -abans de falles- estan dirigides a l’alumnat de 2n de batxillerat.
En tornar de falles continuaran amb la resta de l’alumnat del centre i, mitjançant l’AMPA, també amb les famílies que desitgen acollir-se a qualsevol dels oferiments que s’han fet a i des d’aquesta comissió.
El coordinador de la Comisió: José Marcilla (psicopedagog del centre: 963510568) 

C.- Comissió de Premsa
Al llarg d’aquestes setmanes ha estat atenent als mitjans de comunicació redactant comunicats per als mitjans quan calia informar de les accions o de la opinió de la Plataforma i contestant globalment a la multitud de mostres de suport i solidaritat que ha rebut l’alumnat del Vives.
Així mateix s’ha preocupat en fer arribar als mitjans de comunicació  una primera aproximació cronològica dels fets ocorreguts i han fet una recopilació exhaustiva de documentació gràfica i escrita per què la defensa de l’alumnat estiga suficientment documentada i també es puga utilitzar en la redacció dels informes, comunicats i en el relat exhaustiu dels fets que necessita la comissió jurídica.
Ara mateix tenen pendent l’elaboració del comunicat genèric d’agraïment a les mostres de suports i solidaritat que ens han fet arribar tot tipus de col·lectius. Aquest comunicat el farem arribar a les federacions i coordinadores dels diferents moviments i el penjarem al bloc per a general coneixement.
El coordinador de la Comisió: J. Manuel Vert (AMPA).

D.- Comissió d’imatge
Mitjançant els esforços del coordinador i algunes poques persones de la comissió, les quals  es preocuparen de l’adquisició dels materials -amb els fons de la caixa de resistència de l’assemblea- s’han elaborat alguns dels materials per a les manifestacions i l’abraçada del Vives.
Superat aquest primer estadi dels esdeveniments s’ha anat relaxant l’activitat per dedicar-se a les tasques pròpies del final del període de la segona avaluació.
Coordinador de la Comissió: Pablo (professor d’Educació Física).

3.- Propostes de millora del funcionament de l’asemblea
 La comissió de coordinació amb la col·laboració d’algun membre de l’assemblea estan elaborant un protocol de gestió de la informació que millore el funcionament i els objectius de l’assemblea de la Plataforma PMEP del Vives.

4.- Propostes de futur
Aconseguit l’objectiu primordial de la Plataforma o Assemblea Global del Vives que era rebaixar la tensió, reconduir la situació fins recuperar la normalitat escolar i acadèmica de l’alumnat i del centre i estructurar els sistemes per vehicular les denúncies i organitzar la defensa , tant jurídica com mediàtica, de l’alumnat i de la comunitat escolar del Vives, continuarem defensant els nostres drets constitucionals així com els serveis públics de qualitat participant en les mobilitzacions que programen les diferents organitzacions sindicals, professionals i cíviques del nostre entorn.

Després d’algunes preguntes i suggeriments diversos es dissolia l’assemblea a les 21:30 hores.


 RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GLOBAL DEL VIVES – 1 marzo 2012

1.- Reunida a las 20:15 h, se inicia con un breve informe del coordinador trasladando a la asamblea el sentir de la reunión de coordinación previa en la cual se había valorado positivamente la situación actual al conseguir menguar la tensión existente y superar la presión mediática de la semana pasada y lograr los objetivos marcados por cada una de las comisiones. Felicitaros por el trabajo hecho. Porque hemos hecho el que hacía falta ( todas y todos) para reconducir la situación, objetivo prioritario de esta Plataforma de Padres/Madres, Estudiantes y Profesorado del IES Lluís Vives.


2.- A continuación informaron los portavoces de las comisiones de trabajo:


A.-Comisión jurídica
Ayer (29/02/2012) hubo una reunión con Agustín Arenas, abogado que se ha ofrecido –gratuitamente- a traer el tema, quien se entrevistó con los afectados, y quienes lo deseo puede tener asesoría jurídica poniéndose en contacto con él y con su correo electrónico. Agustín Arenas 658905629 su correo es contralarepresionpolicial@gmail.com.
La decisión de contratar o no los servicios de este abogado u otros que se ofrecieron en condiciones parecidas, es decisión personal de los padres de los alumnos afectados, sin que la comisión jurídica, condiciono o recomiendo ningún tipo de decisión sobre este tema.
La comisión jurídica tampoco puede tratar los datos de los afectados, ni facilitar la documentación a ningún organismo o institución, persona o entidad, puesto que Ley Orgánica de Protección de datos no lo autoriza, tienen que ser los padres que lo consideran, los que facilitan la documentación personalmente.
Toda la documentación recogida la tiene y conserva el portavoz de la comisión. Creo que el adecuado seria que se colgara en la Web, la dirección del correo electrónico del abogado, y de cualquier otro que lo deseo, la dirección del Síndico de Agravios ( www.elsindic.com ) y la de Amnistía Internacional (www.es.amnesty.org/valencia) porque los padres que lo desean envían la documentación de sus hijos.
Es importante recoger cuánta más documentación mejor por –en coordinación con la comisión de prensa- elaborar el relato de los hechos ocurridos para aportarlos a los letrados, a los organismos a aludidos anteriormente -llegado el caso también a la fiscalía de menores- y a los medios de comunicación para defender mejor a nuestros hijos e hijas.
Coordinador de la Comisión: Josep Belda (AMPA)


B.- Comisión de Ayuda psicológica y mediación
Consideran que después de las primeras intervenciones se ha conseguido rebajar sensiblemente la tensión y acercarse paulatinamente a la normalidad académica deseable vísperas de la finalización de los periodos de la segunda evaluación. 
Como ja informaron en la entrada "Comisión de ayuda al alumnado” del 27 de febrero de este blog, sus acciones prioritarias -antes de fallas- están dirigidas al alumnado de 2n de bachillerato.
Al volver de fallas continuarán con el resto del alumnado del centro y, mediante el AMPA, también con las familias que desean acogerse a cualquier de los ofrecimientos que se han hecho a y desde esta comisión.
El coordinador de la Comisión: José Marcilla (psicopedagogo del centro: 963510568)


C.- Comisión de Prensa
A lo largo de estas semanas ha estado atendiendo a los medios de comunicación redactando comunicados cuando había que informar de las acciones o de la opinión de la Plataforma y contestando globalmente a la multitud de muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido el alumnado de Vives.
Así mismo se ha preocupado al hacer llegar a los medios de comunicación una primera aproximación cronológica de los hechos ocurridos y han hecho una recopilación exhaustiva de documentación gráfica y escrita por qué la defensa del alumnado esté suficientemente documentada y también se pueda utilizar en la redacción de los informes, comunicados y en el relato exhaustivo de los hechos que necesita la comisión jurídica.
Ahora mismo tienen pendiente la elaboración del comunicado genérico de agradecimiento a las muestras de apoyos y solidaridad que nos han hecho llegar todo tipos de colectivos. Este comunicado lo haremos llegar a las federaciones y coordinadoras de los diferentes movimientos y lo colgaremos al bloque para general conocimiento.
El coordinador de la Comisión: J. Manuel Vert (AMPA).


D.- Comisión de imagen
Mediante los esfuerzos del coordinador y algunas pocas personas de la comisión, las cuales se preocuparon de la adquisición de los materiales -con los fondos de la caja de resistencia de la asamblea- se han elaborado algunos de los materiales para las manifestaciones y el abrazo de Vives.
Superado este primer estadio de los acontecimientos se ha ido relajando la actividad para dedicarse a las tareas propias del final del periodo de la segunda evaluación.
Coordinador de la Comisión: Pablo (profesor de Educación Física).


3.- Propuestas de mejora del funcionamiento del asamblea
La comisión de coordinación con la colaboració de algún miembro de la asamblea están elaborando un protocolo de gestión de la información que mejoro el funcionamiento y los objetivos de la asamblea de la Plataforma PMEP de Vives.


4.- Propuestas de futuro
Conseguido el objetivo primordial de la Plataforma o Asamblea Global de Vives que era rebajar la tensión, reconducir la situación hasta recuperar la normalidad escolar y académica del alumnado y del centro y estructurar los sistemas para vehicular las denuncias y organizar la defensa , tanto jurídica como mediática, del alumnado y de la comunidad escolar de Vives, continuaremos defendiendo nuestros derechos constitucionales así como los servicios públicos de calidad participando en las movilizaciones que programan las diferentes organizaciones sindicales, profesionales y cívicas de nuestro entorno.


Después de algunas preguntas y sugerencias varias se disolvía la asamblea a las 21:30 horas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada